โรงเรียนวินวินการบริบาล ที่หนึ่งของโรงเรียนบริบาล เปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับประกอบอาชีพผู้ช่วยแพทย์คลินิกความงาม ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถเลือกเวลาเรียนเองง่ายๆที่บ้าน โดยตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนจนเชี่ยวชาญ จากทีมอาจารย์อาทิ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยผู้มีประสบการณ์ในการทำคลินิกความงามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์อย่างครบถ้วน เป็นทางเลือกในการประกอบวิชาชีพตามความถนัด สร้างความภาคภูมิใจและรายได้ที่มั่นคง

หลังจบหลักสูตร สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ทำงานในคลินิกความงาม ขึ้นอยู่กับความถนัดและความเหมาะสม โดยรายได้ 12,000 – 35,000 บาท/เดือน