โรงเรียนวินวินการบริบาล ที่หนึ่งของโรงเรียนบริบาล เปิดหลักสูตรดูแลเด็กเล็ก ทั้งภาคปกติจันทร์-ศุกร์ ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ และหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถเลือกเวลาเรียนเองง่ายๆที่บ้าน โดยตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนจนเชี่ยวชาญ ในรูปแบบของภาคทฤษฎีจากทีมอาจารย์อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกฎหมาย และภาคฝึกปฎิบัติในการดูแลของโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์อย่างครบถ้วน สามารถนำไปประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล อันเป็นอาชีพที่เรารัก มีเกียรติ และรายได้ที่มั่นคง หลังจบหลักสูตร สามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นนำ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก คลินิทั่วไป ขึ้นอยู่กับความถนัดและความเหมาะสม

เปิดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

  • ภาคปกติ ( 3 เดือน, 4 เดือน, 5เดือน ) จันทร์-ศุกร์
  • หรือ ภาคออนไลน์สามารถเลือกเวลาเรียนเองง่ายๆที่บ้าน