ปัจจุบันการ เรียนผู้ช่วยพยาบาล (NA) ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการประกอบวิชาชีพในสายงานสุขภาพที่มาแรงและขาดแคลนในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เรียนง่ายและจบไว การันตีมีงานรองรับ สามารถนำใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลไปหางานได้เลย ทั้งยังเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งจบใหม่ในทุกระดับชั้นการศึกษา และยังตอบโจทย์ผู้ที่สนใจอยากทำงานสายสุขภาพ ว่าแต่ในสายงานอาชีพนนี้ เราต้องเรียนจบอะไร ใช้ระยะเวลาเรียนนานไหม จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะพาน้องๆ และผู้ที่สนใจเรียนมาทำความรู้จักกับอาชีพเหล่านี้กันค่ะ

โรงเรียนบริบาลวินวิน สำหรับดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

โรงเรียนวินวินการบริบาล ที่หนึ่งของโรงเรียนบริบาล เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลระยะสั้น ทั้งภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถเลือกเวลาเรียนเองง่ายๆที่บ้าน โดยตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนจนเชี่ยวชาญ ในรูปแบบของภาคทฤษฎีจากทีมอาจารย์อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกฎหมาย และภาคฝึกปฎิบัติในการดูแลของโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์อย่างครบถ้วน สามารถนำไปประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล อันเป็นอาชีพที่เรารัก มีเกียรติ และรายได้ที่มั่นคง

หลังจบหลักสูตรระยะสั้น สามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นนำ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คลินิกทั่วไป และคลินิกความงาม ขึ้นอยู่กับความถนัดและความเหมาะสม โดยรายได้ 12,000 – 35,000 บาท/เดือน

สารบัญเนื้อหา


ผู้ช่วยพยาบาล NA (Nursing Assistant) คืออะไร?

ผู้ช่วยพยาบาล NA (Nursing Assistant) คือ บุคคลที่เรียนจบหลักสูตรการเป็นผู้ดูแลทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรดูแลเด็กเล็ก จากโรงเรียนบริบาล เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถทำงานได้ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือรับงานอิสระตามบ้านนั่นเอง

เรียนผู้ช่วยพยาบาลเหมาะกับใคร

 • บุคคลที่สนใจในงานด้านการบริการ
 • บุคคลมีความสนใจในสายงานสุขภาพ อยากทำงานตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หรือตามคลินิกต่าง ๆ
 • เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน ต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอสายงานที่มีเงินเดือนมั่นคง
 • บุคคลที่ต้องการใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) เพื่อไปทำงานหรือเรียนต่อในต่างประเทศ
 • บุคคลที่ต้องการใบประกาศนียบัตร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงหลักสูตรใหม่ ซึ่งผ่านรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. เพื่อไปทำงานดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือรับงานอิสระตามบ้าน (หมายเหตุ หากไม่ใช่โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรใหม่จะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากรัฐบาล)

คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาล มีอะไรบ้าง?

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6, กศน , ปวช , ปวส และป.ตรี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมและมนุษย์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีความเข้าอกเข้าใจและรับฟังผู้อื่น
 • มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพยาบาล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานบริการ
2 หลักสูตรเรียนบริบาล จบใน 6 เดือน

กระบวนการเรียนผู้ช่วยพยาบาล มีขั้นตอนอย่างไร

หลังจากผู้เรียนได้ทำการสมัครเรียนตามขั้นตอนแล้ว จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 เดือน โดยจะแบ่งเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือนแรก ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนออนไลน์เองได้ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก และการดูแลผู้ป่วย เมื่อเรียนครบ 3 เดือน จากนั้นจะเข้าสู่การเรียนภาคปฏิบัติ เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 3 เดือน นั้นมาปฏิบัติจริง ซึ่งจะใช้เวลาปฏิบัติอยู่ตลอด 3 เดือน ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติงานจริงในหอในผู้ป่วยและแผนกต่าง ๆ ตามหน่วยงานในโรงพยาบาล ซึ่งได้แก่ ตามศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เมื่อเรียนและปฏิบัติงานครบ 6 เดือน ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษา สามารถไปสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหน่วยงานสายสุขภาพได้ทันทีหลังเรียนจบ

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เรียนอะไรบ้าง?

สำหรับภาคทฤษฎี

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก และการดูแลผู้ป่วย และยังมีการทดสอบความรู้ เพื่อฝึกทักษะความพร้อมด้านการพยาบาลเบื้องต้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ ก่อนฝึกปฏิบัติจริงหลังเรียนจบ

สำหรับภาคปฏิบัติ

ผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนและสะสมมาตลอด 3 เดือนนั้นไปปฏิบัติจริง ตามหน่วยงานของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัตินั้น เช่น การฝึกปฏิบัติในห้องทดลองและมีการฝึกปฏิบัติงานจริง ด้วยการช่วยงานพยาบาลดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เป็นต้น

ผู้ช่วยพยาบาล ต้องเรียนสายอะไร?

การสมัครเรียนสายอาชีพนี้ ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนจบจากสายใด ก็สามารถสมัครเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ อีกทั้งยังเป็นสานเรียนที่สามารถเรียนได้ง่ายและเข้าถึงได้ทุกคน ใช้เวลาในการเรียนน้อยเพียง 6 เดือนก็สามารถจบมามีงานทำด้านสายงานสุขภาพได้เลย

ผู้ช่วยพยาบาล มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?

ผู้ช่วยพยาบาล (NA) หากทำงานในโรงพยาบาล จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาล และคนไข้ รวมถึงหน่วยอื่นอื่น ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ของคนไข้เป็นหลัก นอกจากงานดูแลช่วยเหลือคนไข้แล้ว สามารถทำงานในส่วนของการดูแลเครื่องมือ , ยา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก หรือสามารถรับงานอิสระเองตามบ้านก็ได้เรียน

เรียนผู้ช่วยพยาบาล ต้องอายุเท่าไหร่?

สำหรับผู้ช่วยพยาบาลต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถสมัครเรียนได้ ( สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 64 )

เรียนผู้ช่วยพยาบาลใช้วุฒิเรียนอะไร?

สมัครเรียนได้ตั้งแต่จบ วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6, กศน , ปวช , ปวส และป.ตรี ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนจบการศึกษาจากระดับใด ทุกคนก็สามารถสมัครเรียนต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(NA) นี้ได้ในไม่กี่ขั้นตอน

ผู้ช่วยพยาบาลเรียนกี่ปี?

โดยทั่วไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลเรียนไม่เกิน 1 ปี หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแบบ NA จะเรียนแค่ 6 เดือนสำหรับภาคปกติ ส่วนภาคพิเศษจะใช้เวลาเรียน 8 – 10 เดือน

วิดีโอแนะนำหลักสูตร เรียนผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน ดีไหม?

การเรียนหลักสูตร NA แบบ 6 เดือน ข้อดีคือ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้งานที่เร็วกว่าการเรียนหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 8 เดือนหรือ 10 เดือน เนื่องจากจบเร็วกว่า และยังได้ฝึกภาคปฏิบัติติดต่อกัน 3 เดือนทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานมากกว่าหลักสูตรอื่น ๆ การเลือกเรียนนี้จึงเหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการมีงานทำหลังเรียนจบในระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม : รวม Q&A เรียนผู้ช่วยพยาบาล ดีไหม? พร้อมตอบคำถามที่พบบ่อย

เรียนผู้ช่วยพยาบาล เสาร์-อาทิตย์ เหมาะกับใคร?

ผู้เรียนที่เลือกเรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่อาจมีงานประจำทำอยู่แล้ว หรือมีเวลาเรียนค่อนข้างจำกัด และไม่รีบเรียนให้จบหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 8 -10 เดือน เรียนไม่ถึงปี ก็สามารถจบหลักสูตร NA ได้เช่นกัน แตกต่างจากภาคปกติ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลามากพอและต้องการเรียนให้จบหลักสูตรให้เร็วที่สุด ใช้เวลาเรียน 6 เดือน

เรียนผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ได้ไหม?

สำหรับผู้เรียน ที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) แต่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่ทางสถาบันได้ ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร ก็สามารถเลือกเรียนออนไลน์เองได้ที่บ้าน

เรียนผู้ช่วยพยาบาล NA และ PN ต่างกันอย่างไร

เรียนผู้ช่วยพยาบาล NA

จะใช้เวลาเรียนระยะสั้นกว่า จบไวกว่า แต่ฐานเงินเดือนและโอกาสหางานเทียบเท่ากับเรียนผู้ช่วยพยาบาล PN ซึ่งใช้เวลาเรียนถึง 1 ปี การเรียนแบบ NA จะเรียนตามสถาบันทั่วไป เช่น โรงเรียนบริบาล ต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตร NA ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เรียนผู้ช่วยพยาบาล PN

ส่วนการเรียนหลักสูตร PN นั้นจะเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะพยาบาลศาสตร์กำกับอยู่และจะเรียนค่อนข้างหนักและเนื้อหายากกว่า ซึ่งใช้เวลาในการเรียนนานกว่าถึงจะจบการศึกษาได้ ส่วนเรียนผู้ช่วยพยาบาล (NA) จะสามารถเรียนตามสถาบันต่าง ๆ ได้ หาที่เรียนง่ายกว่า เช่น โรงเรียนบริบาล ที่เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแบบ NA นั่นเอง

เรียนผู้ช่วยพยาบาล ทำงานอะไรได้บ้าง

อาชีพหลักๆ หลังเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้หลายหน่วยงานในสายสุขภาพ ตามความสนใจของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลแผนกต่าง ๆ อาทิ ผู้ช่วยพยาบาลแผนก OPD ทำงานตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชน , ผู้ช่วยแพทย์ตามคลินิกเสริมความงาม , ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก สามารถไปทำตามสถาบันผู้สูงอายุได้ และยังมีอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เป็นต้น

จบผู้ช่วยพยาบาลเรียนต่ออะไรได้บ้าง?

หากคุณสมบัติผู้เรียนนั้นครบ ตามสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด คือ จบวุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต ผู้เรียนก็สามารถเรียนต่อเป็นพยาบาล (NA) ได้ และทำงานอื่นๆ ในสายสุขภาพได้ เช่น เภสัชกร ซึ่งใช้เวลาเรียนมากกว่า 1 ปี แต่ไม่สามารถนำใบประกาศนียบัตรที่จบจากหลักสูตร (NA) เรียนต่อได้โดยตรง ดังนั้นผู้เรียนที่จบผู้ช่วยพยาบาล (NA) จึงไม่สามารถเรียนต่อสายอาชีพอื่น ๆ ได้ นอกจากจะมีคุณสมบัติที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น

ผู้ช่วยพยาบาล เงินเดือนเท่าไหร่?

สำหรับในสายงานนี้ ผู้ที่เรียนจบจะมีเงินเดือนเริ่มต้น อยู่ที่ 12,000 – 25,000 บาท ทั้งนี้ฐานเงินเดือนจะมากเพียงใด อาจขึ้นอยู่ประสบการณ์และหน่วยงานที่ผู้เรียนเลือกสมัครทำงาน ทั้งนี้ทางโรงเรียนวินวิน สามารถช่วยดูเรื่องการจัดหางานหลังเรียนจบให้นักเรียนได้ อีกทั้งเรายังสามารถส่งนักเรียนไปฝึกงานตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในระหว่างเรียนอีกด้วย

เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ไหนดี?

ในการเลือกสถาบันหรือโรงเรียนการบริบาลนั้นมีหลักเกณฑ์ และ ข้อควรรู้สำหรับการตัดสินใจเลือก เรียนผู้ช่วยพยาบาล ที่ไหนดี หลัก ๆ ดังนี้ คือ ผู้เรียนต้องดูและศึกษารายละเอียดว่าหลักสูตรที่จะได้เรียนนั้นเป็นหลักสูตรใหม่ ที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนัน บริการสุขภาพหรือไม่ เพราะหากเป็นหลักสูตรเก่านั้นนักเรียนจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนหลังจบการศึกษาได้ นอกจากนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้อคำนึงถึงมาตราฐานการเรียน ความน่าเชื่อถือ คุณวุฒิของผู้สอนเป็นหลัก

เรียนผู้ช่วยพยาบาล ที่ไหนดี

ค่าเทอม ผู้ช่วยพยาบาล ราคาเท่าไหร่?

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA สามารถสมัครเรียนกับโรงเรียนวินวิน จากราคาปกติ 60,000 บาท พิเศษเหลือเพียง 45,000 บาท (จำนวนจัดกัด) ซึ่งในค่าเทอมนี้จะรวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ชุดเรียนและค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่นๆ ไว้แล้ว

รายละเอียดการสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล

เอกสารการสมัครเรียน

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

วิธีการสมัครเรียน

 • เลือกหลักสูตรที่สนใจ
 • ยื่นใบด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • เลือกช่องทางชำระค่าเรียน ด้วยตนเอง / โอนเงิน / ผ่อนชำระบัตรเครดิต
 • แจ้งการชำระเงิน กรณีโอนผ่านธนาคาร
 • หรือติดต่อโดยตรงผ่านช่องทาง ( Facebook, Line, เบอร์โทร)

เปิดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

 • ภาคปกติ (6เดือน) จันทร์-ศุกร์
 • ภาคพิเศษ (8เดือน) ทั้งเสาร์และอาทิตย์ หรือเลือกเรียน2วันต่อสัปดาห์
 • ภาคพิเศษ (10เดือน) เฉพาะเสาร์หรืออาทิตย์ หรือเลือกเรียน1วันต่อสัปดาห์
 • หรือ ภาคออนไลน์สามารถเลือกเวลาเรียนเองง่ายๆที่บ้าน

จากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นการเรียนผู้ช่วยพยาบาล NA นั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่เหมาะกับทุกท่านที่สนใจในสายงานสุขภาพ ทั้งยังหางานได้ง่าย เรียนจบไว ที่สำคัญผู้เรียนเองสามารถกำหนดวันและเวลาในการเลือกเรียนเองได้ จะเรียนเลือกเรียนจบช้าหรือเร็ว ก็สามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ ใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี หากท่านใดกำลังสนใจในสายงานนี้ โรงเรียนวินวินการบริบาล ยินดีต้อนรับค่ะ เรียนจบเร็ว มีใบประกาศณีบัตรทางวิชาชีพจริง และการันตีถึงงานรองรับหลังจบหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาการเรียน
ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์