โรงเรียนวินวินการบริบาล เกิดขึ้นมาจากความต้องการเป็นผู้ให้ ให้ความรู้ทางการพยาบาลที่ถูกต้อง ให้โอกาสทางการศึกษา ให้อาชีพ ให้อนาคต โดยมีคาดหวังเพียงว่าผู้ที่จบจากโรงเรียนของเราจะมีจิตใจของความผู้ให้กับคืนสังคม ให้การดูแล ให้ความรักและเมตตาแก่มวลมนุษย์ อันเป็นเกียรติแก่วิชาการแพทย์ พยาบาลสืบไป

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวินวินการบริบาลเป็นที่หนึ่งด้านการบริบาล

พันธกิจ

สร้างบุคลากรที่มีจิตใจของการเป็น”ผู้ให้” ให้การดูแล ให้ความรัก ให้เมตตาแก่มวลมนุษย์ อันเป็นเกียรติแก่วิชาการแพทย์ และการพยาบาลสืบไป

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคณาจารย์